سرداران عشقکانالی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا به همراه مطالب طنز